TECHNIK EKONOMISTA

SYMBOL CYFROWY ZAWODU USTALONY W KWALIFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

331403

OPIS ZAWODU

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • obliczania podatków;
  • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
  • prowadzenia rachunkowości;
  • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

PERSPEKTYWY PRACY
Absolwent kierunku technik ekonomista może być zatrudniony we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową; w bankach, ubezpieczeniach społecznych, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach zajmujących się obrotem nieruchomościami, firmach konsultingowych. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności. Technik ekonomista zajmuje stanowiska w małych podmiotach gospodarczych oraz w firmach i instytucjach, w których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

ATUTY

  • Doświadczona kadra dydaktyczna.
  • Przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej firmy.
  • Możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
  • Rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych.
  • Zajęcia z wykorzystaniem profesjonalnych programów biurowych.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY

Technik ekonomista

SYMBOLE I NAZWY KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych i gospodarski finansowej jednostek organizacyjnych

 

Rekrutacja on-line