TECHNIK GEODETA

SYMBOL CYFROWY ZAWODU USTALONY W KWALIFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

311104

OPIS ZAWODU

Technik geodeta to najbardziej nowoczesny i praktyczny zawód pozostający na styku administracji i nauki. Absolwenci uczestniczą w powstawaniu różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych. Podczas nauki na tym kierunku uczeń zdobędzie wiedzę dotyczącą:

  • zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
  • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
  • wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
  • wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości;
  • zakładania i aktualizowania bazy danych katastru nieruchomości;
  • wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacja.

PERSPEKTYWY PRACY
Technik geodeta może znaleźć zatrudnienie w firmach i przedsiębiorstwach geodezyjnych, w wydziale geodezji w starostwach powiatowych oraz w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w biurach geodezyjnych jako rysownik kartograficzny lub rysownik geodezyjny.

ATUTY

  • Kilkunastoosobowe klasy zapewniające indywidualizację procesu nauczania.
  • Część zajęć realizowana we współpracy z pracodawcami.
  • Możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
  • Rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY

Technik geodeta

SYMBOLE I NAZWY KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

 

Rekrutacja on-line