Technikum Akademickie przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu zaprasza na kwalifikacyjny kurs zawodowy – SPL.01 Obsługa magazynów

Cykl kształcenia: IX.2021 – XI.2022

Tryb nauki: zaoczny
Dla kogo jest kurs: dla osób, które ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum, zawodową lub średnią
Czas trwania: 495 godzin
Praktyki zawodowe: 140 godzin
Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu.

Zasady rekrutacji na kwalifikacyjny kurs zawodowy

1.    O przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat:

  1. Absolwenci wszystkich typów szkół: podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych – zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych,
  2. Absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód, nie daje miejsca na rynku pracy,
  3. Osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę,
  4. Aktualni Słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.

2.    Słuchaczami kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą być osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. w prawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kury zawodowe, uczniów
i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651).
3.    Podanie kandydata o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z wymaganą dokumentacją kandydat składa w sekretariacie Technikum Akademickiego przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu lub poprzez stronę internetową https://technikum.wroclaw.pl/ w terminie do 30 sierpnia 2021r.
4.    O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.
5.    W przypadku, gdy liczba chętnych przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Technikum Akademickiego.
6.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu przy niewystarczającej liczbie słuchaczy.

Kwalifikacja SPL.01 Obsługa magazynów wyodrębniona w zawodach:

Zawód: Technik logistyk
Zawód: Magazynier logistyk

Istnieje możliwość podejścia do egzaminu z kwalifikacji SPL.01 organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a po zdaniu egzaminów istnieje możliwość uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowych SPL.01 Obsługa magazynów (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego).

Jako logistyk będziesz:

•    przyjmował i wydawał towary z magazynu;
•    planował, organizował i dokumentował procesy transportowe;
•    przechowywał towary;
•    prowadził dokumentację magazynową;
•    planował, organizował i dokumentował procesy spedycyjne.

 

Podanie o przyjęcie na KKZ

Regulamin KKZ

Harmonogram KKZ semestr I