Niezbędne dokumenty

Wykaz dokumentów wymaganych podczas rekrutacji do Technikum Akademickiego przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu:

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
4. Zdjęcia legitymacyjne -  3 szt. o rozmiarach 30 x 42 mm (podpisane na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)

oraz, jeżeli dotyczy:

5. Opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
6. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dotyczące wielodzietności rodziny kandydata 
7. Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata
8. Orzeczenie o niepełnosprawności jednego lub obojga rodziców
9. Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata
10. Orzeczenie dotyczące samotnego wychowywania kandydata w rodzinie
11. Orzeczenie dotyczące objęcia kandydata pieczą zastępczą
12. Zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe